POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Informacje ogólne

1. Niniejszy dokument ma na celu wyjaśnienie zasad, na jakich KONCEPT sp. z o.o. (dalej: „KONCEPT” lub „Podmiot Przetwarzający”) przetwarza podane przez Państwa dane osobowe oraz wskazanie podstawowych praw związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.
2. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”).

II. Administratorzy Danych, Podmiot Przetwarzający

1.Podmiotem przetwarzającym Państwa dane osobowe, w szczególności zajmującym się ich zbieraniem, pobieraniem, utrwalaniem, przechowywaniem, przeglądaniem i wykorzystywaniem do celów wskazanych w niniejszym dokumencie jest KONCEPT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pszczynie przy ulicy Żorskiej 10, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000196059, NIP: 5481006650, o kapitale zakładowym w wysokości 130.000,00 zł.

III. Kontakt z Administratorami Danych

1. Kontakt w sprawie Państwa danych osobowych z Administratorami Danych odbywa się za pośrednictwem KONCEPT.
2. Kontakt z KONCEPT możliwy jest w następujący sposób:
a) pisemnie (adres: ul. Żorska 10, 43-200 Pszczyna)
b) elektronicznie (adres e-mail: biuro@koncept.eu, formularz kontaktowy www.koncept.eu
c) telefonicznie (nr tel.: (32) 219-77-37)
3. KONCEPT wyznaczył także Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować
się drogą elektroniczną pod adresem: iod@koncept.eu lub pisemnie na adres siedziby KONCEPT, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

IV. Cel przetwarzania Państwa danych osobowych

1. Podane przez Państwa dane osobowe KONCEPT przetwarza w celu przygotowania oraz przedstawienia oferty ubezpieczenia, jak również ewentualnego zawarcia i późniejszego wykonywania umowy ubezpieczenia.
2. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane przez KONCEPT w celach zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

V. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych przez KONCEPT stanowi zgoda podającego dane osobowe(art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wykonanie obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub prawnie uzasadniony interes Administratorów Danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

VI. Wymóg podania przez Państwa danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Niewskazanie wymaganych przez KONCEPT danych osobowych uniemożliwi jednak realizację na Państwa rzecz niektórych usług świadczonych przez KONCEPT, w szczególności czynności agencyjnych mających na celu ewentualne zawarcie umowy ubezpieczenia. Dane osobowe niezbędne do korzystania z danej usługi określone zostaną przez KONCEPT na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz z uwzględnieniem celu przetwarzania.

VII. Odbiorcy Państwa danych osobowych

1. Przekazane przez Państwa dane osobowe udostępnianie mogą być właściwym organom władzy publicznej, podmiotom wykonującym zadania publiczne lub innym podmiotom trzecim, które w oparciu o odpowiednią podstawę prawną zgłoszą żądanie ujawnienia wybranych danych osobowych.
2. W związku ze świadczonymi usługami, przekazane przez Państwa dane osobowe mogą być udostępniane zewnętrznym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie zlecenia KONCEPT, w szczególności podmiotom obsługującym korespondencję, świadczącym usługi księgoworachunkowe, usługi informatyczne lub usługi archiwizacji dokumentów.

VIII. Przekazywanie Państwa danych osobowych poza EOG

Podane przez Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

IX. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych

1. Przekazane przez Państwa dane osobowe przetwarzane są tak długo, jak jest to konieczne z uwagi na cel przetwarzania, chyba że przed upływem tego okresu wycofają Państwo zgodę wyrażoną na przetwarzanie danych osobowych lub zgłoszą Państwo skuteczny sprzeciw względem przetwarzania Państwa danych osobowych.
2. Możliwe jest przedłużenie okresu przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie jedynie w przypadkach wymaganych przepisami prawa.
3. Po upływie okresu przetwarzania Państwa dane osobowe są usuwane lub zanonimizowane.

X. Ochrona bezpieczeństwa Państwa danych

KONCEPT wprowadził odpowiednie środki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa przekazanych przez Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe chronione są poprzez stosowanie systemów oraz procedur uniemożliwiającym dostęp do przetwarzanych danych osobowych osobom nieuprawnionym.

XI. Państwa uprawnienia

1. Przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do Państwa danych oraz uzyskania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (uzupełnienia) Państwa danych,
c) prawo do usunięcia Państwa danych,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
g) prawo do przeniesienia Państwa danych osobowych,
h) prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych.
2. Celem skorzystania z przysługujących Państwu praw należy skontaktować się z KONCEPT lub z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

XII. Pytania i wnioski

Wszelkie pytania i wnioski dotyczące niniejszego dokumentu oraz sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych przez KONCEPT, a także przysługujących Państwu uprawnień, należy kierować na adres siedziby KONCEPT lub do Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

XIII. Zmiany Polityki Prywatności

Celem uaktualnienia informacji zawartych w niniejszym dokumencie oraz dostosowania jego treści do obowiązujących przepisów prawa, niniejszy dokument może ulec zmianie. Wszelkie zmiany niniejszego dokumentu stają się natychmiast skuteczne.