Chcesz czuć się bezpiecznie w Twoich czterech ścianach? Zapewni Ci to ubezpieczenie.

Wybierz zakres, który ochroni Twój dom, mieszkanie oraz sytuacje związane z życiem prywatnym

Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

- celem jest ochrona mieszkania, domu oraz mienia od działania różnych nieprzewidzianych wypadków, jak ogień, zalanie, uderzenie pioruna, huragan oraz wiele innych.

Ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i dewastacji

– ta opcja może mieć zastosowanie zarówno do mienia ruchomego, jak i stałych elementów. Ma na celu pokryć szkody polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu przedmiotu ubezpieczenia. Ochrona zadziała w przypadku kradzieży z włamaniem lub rabunku – dokonywanych lub usiłowanych. Warunkiem skorzystania jest powiadomienie policji o zaistniałym zdarzeniu.

ALL RISK

– kompleksowe ubezpieczenie w formule od wszystkich ryzyk czyli chroniące od najbardziej nieprzewidzianych zdarzeń. Ograniczeniem są tutaj tylko wyłączenia odpowiedzialności zawarte w ogólnych warunkach. Zakres może być rozszerzony o zdarzenia wynikające z rażącego niedbalstwa np. w sytuacji pożaru wywołanego pozostawionym bez nadzoru żelazkiem.

Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia

– chroni w sytuacji gdy nastąpi pęknięcie, rozbicie, zniszczenie, uszkodzenie lub ubytek w oszkleniach. Przedmioty szklane to nie tylko oszklenia okienne ale także np. szklane i kamienne wykładziny podłogowe, płyty indukcyjne czy elementy różnych instalacji.

OC w życiu prywatnym

– chroni w sytuacjach, których skutkiem są szkody osobowe lub rzeczowe spowodowane osobom trzecim. Jako opcja dodatkowa do ubezpieczenia mienia obejmuje wszystkie osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe. Zakres może obejmować nie tylko terytorium Polski, ale także za granicą. Ubezpieczenie okaże się niezastąpione np. gdy jadąc rowerem zarysujemy samochód, pies ugryzie kuriera, dziecko rozbije smartfon koleżanki, która wpadła na kawę.

ASSISTANCE domowy

– szereg usług, które w razie wystąpienia trudnych sytuacji są organizowane przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Najczęściej w ramach pakietu uwzględniana jest pomoc specjalistów np. hydraulika, elektryka, ślusarza, informatyka.

Ubezpieczenie budynków gospodarczych i garażu

– przy ubezpieczeniu nieruchomości można także dołączyć opcje ubezpieczenia budynków wraz z określoną listą przedmiotów, które mogą być tam przechowywane. Ochroną może być objęty zarówno garaż w bryle budynku, jak i wolnostojący, nawet ten znajdujący się poza posesją.

Ubezpieczenie ogrodzenia

– ochroną od zdarzeń losowych czy kradzieży i dewastacji mogą być objęte nie tylko sama siatka czy mur ale także bramy i furtki, domofony czy napędy do bram.

Ubezpieczenie obiektów małej architektury

– ochrona posesji może ograniczyć się tylko do kilku obiektów lub mieć zdecydowanie szerszy zakres. Mienie znajdujące się na posesji jest chronione od zdarzeń losowych, ale także działania osób trzecich. Zależnie od Towarzystwa Ubezpieczeń ochroną mogą zostać objęte np. chodniki i podjazdy, oczka wodne, fontanny, baseny, przydomowe oczyszczalnie, grille ogrodowe.

Ubezpieczenie domu w budowie

– dom można objąć ubezpieczeniem już na etapie stawiania fundamentów. Jako sumę ubezpieczenia podaje się przewidywany koszt inwestycji planowanych w roku polisowym. Gdy rozpoczynamy budowę możemy chronić ją w razie wystąpienia zdarzeń losowych, gdy jest etap stanu surowego zamkniętego ubezpieczenie można rozszerzyć o kradzież z włamaniem.

Ubezpieczenie domku letniskowego

– rozszerzenie polisy ubezpieczenia domu o objęcie ochroną domku sezonowo zamieszkiwanego i przeznaczonego do celów rekreacyjnych.

Ubezpieczenie nagrobku

– rozszerzenie o ochronę nagrobka od upadku drzew, uderzenia pioruna, powodzi, wiatru, dewastacji czy kradzieży.

Ochrona prawna

– pomoc, gdy w związku z posiadaniem lub użytkowaniem nieruchomości pojawi się sytuacja, kiedy potrzebna jest porada lub interwencja prawnika. Chroni, gdy ubezpieczony musi ponieść koszty związane z postępowaniem sądowym. Z opcji można skorzystać w przypadku np. sporów dotyczących nieruchomości i granicy działki.

Obowiązkowe ubezpieczenia rolników

- bowiązkowi ubezpieczeniowemu podlegają rolnicy, którzy: posiadają na własność grunty rolne o powierzchni przekraczającej 1 hektar lub są osobami fizycznymi, które prowadzą działalność rolną. Warunki zawarcia ubezpieczenia reguluje Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku (z późń. zm.) o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolnych

– ochroną są objęty dom i garaż oraz stodoły, obory, magazyny, wiaty, kurniki i inne. Budynki są chronione w zakresie takich zdarzeń jak: ogień, huragan, powódź, podtopienie, deszcz nawalny, grad, śnieg, uderzenie pioruna, eksplozja, osunięcie się ziemi, tąpnięcia, lawiny lub upadek statku powietrznego.

Ubezpieczenie OC rolnika

- odszkodowanie wypłacane na rzecz osób trzecich w przypadku, gdy rolnik, członkowie rodziny lub pracownicy wyrządzą szkodę. Ochrona dotyczy wyłącznie szkód do których doszło w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego lub prowadzeniem działalności rolniczej. W ramach ubezpieczenia występuje odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez pojazdy wolnobieżne w czasie prac rolniczych.
Zakres ubezpieczenia można rozszerzyć o ryzyka dobrowolne.

Ubezpieczenie mienia ruchomego

– ochroną mogą zostać objęte np. sprzęt rolniczy, ziemiopłody, materiały i zapasy, zwierzęta gospodarskie, sprzęt i wyposażenie gospodarstwa domowego. Zakres ochrony obejmuje wystąpienie zdarzeń losowych.

NNW

– ochrona w przypadku wystąpienia zgonu lub trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem.