Ubezpieczenia dla Funkcjonariuszy Publicznych

Rozumiemy, że Twoja praca niesie ze sobą unikalne wyzwania i ryzyko, dlatego przygotowaliśmy specjalny pakiet ubezpieczeń, który zapewni Ci spokój ducha w każdej sytuacji.
Warianty ubezpieczenia i rodzaje świadczeń podstawowy optymalny pełny
Składka miesięczna 29 zł 39 zł 54 zł
OC dla funkcjonariuszy publicznych
Suma gwarancyjna na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia 60 000 zł 150 000 zł 200 000 zł
Pomoc prawna dla urzędników
Limit świadczeń w okresie 12 kolejnych miesięcy:
Telefoniczna porada prawna 12 12 24
Opinia prawna 12 12 24
Analiza dokumentów 2 2 6
Opracowanie dokumentów prawnych 1 1 2
Informacja prawna bez limitu bez limitu bez limitu
Przesłanie wzorów dokumentów bez limitu bez limitu bez limitu
OC w życiu prywatnym
Suma ubezpieczenia brak 50 000 zł 50 000 zł
Składka miesięczna 29 zł 39 zł 54 zł
Kup online
Bezpiecze formy płatności
Niniejsza propozycja nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 § 1 KC, czy też w rozumieniu prawa handlowego.
Odpowiedzialność rozpoczyna się licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po podpisaniu deklaracji zgody.
Składka członkowska Stowarzyszenia 1,50 zł miesięcznie.

Odpowiedzialność Cywilna dla Funkcjonariuszy Publicznych

Odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za Czyste Szkody Majątkowe wyrządzone Osobom Trzecim wskutek uchybienia popełnionego przy wykonywaniu czynności zawodowych przez funkcjonariuszy publicznych bez względu na podstawę prawną odpowiedzialności cywilnej funkcjonariusza. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje w szczególności odpowiedzialność funkcjonariusza na podstawie ustawy z dnia 20.01.2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa.

Ubezpieczeniem objęte są również roszczenia z tytułu naruszenia dóbr osobistych Osób Trzecich w związku z wykonywaniem czynności zawodowych oraz roszczenia z tytułu konsekwencji uszkodzenia, zniszczenia lub utraty akt i innych dokumentów związanych z wykonywaniem czynności zawodowej, z wyjątkiem pieniędzy i papierów wartościowych.

Pomoc Prawna dla Urzędników

Przedmiotem ubezpieczenia jest usługa pomocy prawnej, która pomoże urzędnikom w rozwiązywaniu problemów prawnych związanych zarówno z ich życiem zawodowym, jak i prywatnym, w zakresie następujących dziedzin prawa: prawo cywilne, prawo karne, prawo pracy, prawo oświatowe, karta nauczyciela, prawo zamówień publicznych, prawo ubezpieczeń społecznych, prawo umów, prawo ochrony danych osobowych, prawo administracyjne, prawo o ruchu drogowym, prawo konsumenckie, prawo nieruchomości.

Odpowiedzialność Cywilna w życiu prywatnym

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego na terenie RP, gdy w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego, w następstwie czynu niedozwolonego (odpowiedzialność cywilna deliktowa) jest on zobowiązany do naprawienia szkody na osobie lub szkody rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej.