Ubezpieczenia dla Nauczycieli i Dyrektorów placówek oświatowych

Rozumiemy, że Twoja rola w społeczeństwie jest niezwykle ważna, ale też pełna wyzwań i odpowiedzialności, dlatego przygotowaliśmy specjalny pakiet ubezpieczeń, który zapewni Ci spokój ducha w każdej sytuacji.
Warianty ubezpieczenia i rodzaje świadczeń Pakiet podstawowy Pakiet pełny Pakiet Dyrektor
Składka miesięczna 15 zł 28 zł 34 zł
OC dla nauczycieli
Suma gwarancyjna na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia 50 000 zł 100 000 zł 100 000 zł
Klauzula czynności zawodowych dyrektora placówki oświatowej - - 100 000 zł
OC w życiu prywatnym
Suma gwarancyjna - zakres podstawowy 50 000 zł 50 000 zł 50 000 zł
Pomoc prawna dla nauczycieli
Limit świadczeń w okresie 12 kolejnych miesięcy:
Telefoniczna porada prawna 12 24 24
Opinia prawna 12 24 24
Analiza dokumentów 2 6 6
Opracowanie dokumentów prawnych 1 2 2
Informacja prawna bez limitu bez limitu bez limitu
Przesłanie wzorów dokumentów bez limitu bez limitu bez limitu
Składka miesięczna 15 zł 28 zł 34 zł
Bezpiecze formy płatności
Niniejsza propozycja nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 § 1 KC, czy też w rozumieniu prawa handlowego.
Składka członkowska Stowarzyszenia 1,50 zł miesięcznie.

Odpowiedzialność Cywilna dla Nauczycieli

Odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem za szkody na osobie lub w mieniu, powstałe z wypadków mających miejsce w okresie ubezpieczenia, wynikłe z uchybień w wykonywaniu czynności zawodowych nauczyciela (w rozumieniu Ustawy z dnia 26 stycznia 1892 Karta Nauczyciela), w tym również pełnienie funkcji opiekuna w odniesieniu do wyjazdów tj. wycieczek, kolonii lub obozów letnich/zimowych zorganizowanych przez uprawniony podmiot oraz udział w prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych zorganizowanych przez placówkę oświatową (na jej terenie lub poza nim).

Możliwe jest również rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o klauzulę czynności zawodowych dyrektora placówki oświatowej, w której Ubezpieczyciel obejmuje ochroną czynności zawodowe dyrektora placówki oświatowej w związku z wykonywaniem przez niego czynności zawodowych, w tym administracyjnych polegających na zarządzaniu placówką.

Pomoc Prawna dla Nauczycieli

Przedmiotem ubezpieczenia jest usługa pomocy prawnej, która pomoże nauczycielom w rozwiązywaniu problemów prawnych związanych zarówno z ich życiem zawodowym, jak i prywatnym, w zakresie następujących dziedzin prawa: prawo cywilne, prawo karne, prawo pracy, prawo oświatowe, karta nauczyciela, prawo zamówień publicznych, prawo ubezpieczeń społecznych, prawo umów, prawo ochrony danych osobowych, prawo administracyjne, prawo o ruchu drogowym, prawo konsumenckie, prawo nieruchomości.

Odpowiedzialność Cywilna w życiu prywatnym

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego na terenie RP, gdy w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego, w następstwie czynu niedozwolonego (odpowiedzialność cywilna deliktowa) jest on zobowiązany do naprawienia szkody na osobie lub szkody rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej.